Hàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ɢóᴘ sứᴄ ᴄứᴜ ʙé ᴛʀᴀɪ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ 35 ᴍéᴛ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ đượᴄ

Hàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ɢóᴘ sứᴄ ᴄứᴜ ʙé ᴛʀᴀɪ ʀ.ơɪ ᴠàᴏ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ 35 ᴍéᴛ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ đượᴄ

Sáɴɢ 2-1, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ʙé ᴛʀᴀɪ ʀ.ơɪ ᴠàᴏ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ sâᴜ 35ᴍ.

Hàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ᴛụᴄ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đưᴀ ᴛʜêᴍ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴠàᴏ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ɴʜưɴɢ đếɴ 4 ɢɪờ sáɴɢ ɴɢàʏ 2-1-2023 ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɢɪảɪ ᴄứᴜ đượᴄ ᴄʜáᴜ ʙé.

Gʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴘʟᴏ, đêᴍ 1-1 ᴠà đếɴ ɢầɴ 4 ɢɪờ sáɴɢ ɴɢàʏ 2-1-2023, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠẫɴ ᴅᴜʏ ᴛʀì ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ứɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴄʜáᴜ ʙé ʙị ᴋ.ẹ.ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ ʀỗɴɢ sâᴜ 35ᴍ.  ʙᴀ xᴇ ᴄẩᴜ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ. Đếɴ 2 ɢɪờ 30 ᴘʜúᴛ ʀạɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ 2-1-2023, ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ xᴇ ᴄẩᴜ ᴄʜở ᴄáᴄ ᴛʀụᴄ ᴋʜᴏᴀɴ đưᴀ đếɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ để ᴄứᴜ ᴄʜáᴜ ʙé.

Có ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ɢồᴍ ʟãɴʜ đạᴏ UBND ᴛỉɴʜ, S.ở GTVT ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ, ʟãɴʜ đạᴏ ʜᴜʏệɴ ủʏ, UBND ʜᴜʏệɴ Tʜᴀɴʜ Bìɴʜ, ᴄùɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛìᴍ ᴋ.ɪếᴍ ᴄứᴜ ɴ.ạ.ɴ ᴄứᴜ ʜộ, ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴅâɴ ᴘʜòɴɢ ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ xᴜʏêɴ sᴜốᴛ, ᴄăɴɢ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴛốɪ ưᴜ để ᴄâᴜ ᴍóᴄ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ.

Lựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪ ᴋʜᴏᴀɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ ʙởɪ địᴀ ᴄʜấᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ ʏếᴜ, ᴅễ s.ụ.ᴛ ʟúɴ.

Mộᴛ số ʜìɴʜ ảɴʜ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ đếɴ ʀạɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ 2-1-2023.

Đếɴ 4ʜ sáɴɢ 2/1, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ʙé ᴛʀᴀɪ 10 ᴛᴜổɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟỗ ᴛʀᴜ̣ ʙê ᴛôɴɢ ᴅướɪ độ sâᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 35ᴍ.  Nʜư ᴠậʏ, sᴀᴜ ɢầɴ 40 ɢɪờ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ᴠẫɴ ɴỗ ʟựᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ đượᴄ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ.

Có ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ôɴɢ Lê Hᴏàɴɢ Bảᴏ, Gɪáᴍ đốᴄ Sở GTVT ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Oxʏ đượᴄ ɴạᴘ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠàᴏ ᴍɪệɴɢ ʜố ʙằɴɢ ᴍáʏ ʙơᴍ ᴄùɴɢ ᴅâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴋʜí ᴠớɪ ʜʏ ᴠọɴɢ ᴅᴜʏ ᴛʀì đượᴄ sự sốɴɢ ᴄʜᴏ ʙé ᴛʀᴀɪ.

‘15 ᴘʜúᴛ đầᴜ ᴛʜì ʙé ᴄòɴ ᴋêᴜ ᴄứᴜ. Sᴀᴜ đó ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɴữᴀ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ ᴅùɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʜăᴍ ᴅò ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ɢửɪ ɴướᴄ xᴜốɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ độɴɢ ᴛĩɴʜ ɢì. Cᴀᴍᴇʀᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ɢì ᴛạɪ ᴠì ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ʙé ʀ.ớ.ᴛ xᴜốɴɢ ᴄó đấᴛ ʀ.ớ.ᴛ ᴛʜᴇᴏ. Hìɴʜ ảɴʜ ᴛừ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄʜỉ ᴛʜấʏ đấᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ʙé đâᴜ’, ôɴɢ Lê Hᴏàɴɢ Bảᴏ, Gɪáᴍ đốᴄ Sở GTVT ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ.

Tʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 11ʜ30, ɴɢàʏ 31/12, ʙé ᴛʜáɪ ʟý ʜàᴏ ɴᴀᴍ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴛʀᴏɴɢ xóᴍ ᴠàᴏ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄầᴜ Rọᴄ Sᴇɴ (đườɴɢ ᴛỉɴʜ ʟộ 857, xã Pʜú Lợɪ, ʜᴜʏệɴ Tʜᴀɴʜ Bìɴʜ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ) để ɴʜặᴛ sắᴛ.

Lúᴄ đɪ ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ đᴀɴɢ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ, ʙé Nᴀᴍ ʟ.ọ.ᴛ xᴜốɴɢ ᴛʀụ ʙê ᴛôɴɢ (đườɴɢ ᴋíɴʜ 25 ᴄᴍ, ʀỗɴɢ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ, đã đóɴɢ xᴜốɴɢ đấᴛ sâᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 35 ᴍ). Cáᴄ ᴇᴍ đɪ ᴄùɴɢ ʜô ʜᴏáɴ để ɴɢườɪ ʟớɴ ứɴɢ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ʙấᴛ ᴛʜàɴʜ. Kʜᴏảɴɢ 30 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ᴄó ᴍặᴛ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜɪềᴜ ᴘʜươɴɢ áɴ để ᴄứᴜ ʙé ᴛʀᴀɪ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *